MATURA, DY FORMULAT PËR LLOGARITJEN E PIKËVE

Nga Dorjan
Shkruar ne 30 Apr 2012 ora 1:58pm

Për herë të parë këtë vit nxënësit 3 lëndë me zgjedhje.

Në shkollat e mesme janë intensifikuar përgatitjet për pro-vimet e Maturës Shtetërore. Pavarësisht broshurave që kanë nisur të shpërndahen nga MASH, nxënësit pranojnë se janë të paqartë për mënyrën si do të llogarisin pikët për të garuar në universitete. Për herë të parë këtë vit, ndryshe nga të mëparshmit, skema do të jetë e re. Ndryshimi i kurrikulave ka bërë që ky brez të mos ketë në dispozicion një formulë standarde për llogaritjen e pikëve, por dy të tilla.  Matura e këtij viti përfundon shkollën e mesme me një grup lëndësh që përfshin kurrikulën bërthamë dhe atë  me zgjedhje. Mbi bazën e tyre është bërë hartimi i listës së lëndëve të provimeve me zgjedhje, e cila ndryshe nga më parë, tani ka 27 alternativa. Atyre u shtohet edhe blloku i gjuhëve të huaja me 5 lëndë. Maturantët si provime me zgjedhje do të kenë mundësi të zgjedhin domosdoshmërisht 2 lëndë. Por, për herë të parë, atyre u jepet mundësia që në këtë grup provimesh të japin edhe një lëndë të 3-të me zgjedhje. Sistemi i krediteve është kushti kryesor, mbi bazën e të cilit maturantët e kanë plotësuar tashmë formularin A1. Pasi të japin të gjithë provimet, ata do të plotësojnë formularin A2, me anë të së cilit do të zgjedhin 10 degët e preferuara të universitetit. Sipas MASH, përpara se ta plotësojnë, duhet të llogarisin pikët që kanë grumbulluar. Domosdoshmëërisht u duhen formulat përkatëse, të cilat ndryshojnë në vartësi të lëndëve me zgjedhje. Pak muaj më parë janë bërë publikë edhe koeficientet, të cilat do t’u vijnë në ndihmë kandidatëve për të bërë llogaritë. MASH ka dhënë gjithashtu sqarime për këto koeficiente. “Koeficienti 0.2 tregon që nota mesatare (M1), Gjuha shqipe, Letërsia (D1) dhe Matematika (D2) kanë secila nga 20% të peshës së vlerësimit përfundimtar. Koeficienti 0.4 tregon që lëndët me zgjedhje në total, së bashku, kanë 40% të peshës së vlerësimit përfundimtar”, kanë sqaruar specialistët. Sipas tyre, shumëzimi me 5 në dy formulat e vendosura bëhet për efekt të referimit me pikët në maturat para 2012-s. Gjithashtu, janë përcaktuar edhe koeficientet për profilet e shkollave. Ato do të variojnë nga 1 deri në 1.4. Në total janë 5 koeficiente. “Koeficientet për lëndët me zgjedhje sipas programeve të studimit në IALP do të jenë gjithashtu 5. Përkatësisht, 1,1.1,1.2,1.3,1.4” , thuhet në udhëzimin e Ministrisë së Arsimit. Për t’u vlerësuar maksimalisht në provimet e Maturës Shtetërore, një maturant duhet të grumbullojë 180 pikë në total. Prej tyre, 100 duhet t’i marrë në provimet me detyrim dhe 80 ose 120 pikë, në varësi të numrit të lëndëve që ka zgjedhur maturanti. Për herë të parë këtë vit ata kanë mundësi të kenë si preferenca tri lëndë me zgjedhje. Kjo e fundit është fakultative. Në këtë mënyrë, duke ditur peshën që do të ketë çdo provim në vlerësimin përfundimtar, maturantët do të dinë se ku të përqendrohen më shumë. Ministria e Arsimit ka parashikuar më shumë pyetje për provimet me detyrim dhe, si rezultat, më shumë kohë për t’i plotësuar ato. Pyetjet me zhvillim do të vlerësohen shumë më tepër gjatë përllogaritjes së pikëve, ndërsa ato me alternativa do të kenë vetëm nga një pikë. Më shumë peshë në vlerësim do të kenë lëndët me detyrim, e specifikisht, pyetjet me zhvillim.

Pyetjet
Kështu, testi i provimeve të Maturës Shtetërore për Matematikën dhe Letërsinë do të kenë secili nga 25 pyetje. Nga totali i pyetjeve që do t’u vihen në dispozicion maturantëve, 13 prej tyre do të jenë me alternativa. Në total, një test i njërit prej provimeve me detyrim do të ketë 50 pikë.

Formulat e pikeve
Për llogaritjen e pikëve:

Shënojmë me M,D1,D2,Z1,Z2 dhe Z3 përkatësisht pikët mesatare të shkollës së mesme, vlerësimet në lëndët e detyruara dhe në ato me zgjedhje
Shënojmë me K koeficientin e shkollës të përcaktuar nga IALP
Shënojmë me F1,F2, (F3) koeficientet e lëndëve me zgjedhje të përcaktuara nga IALP

Llogaritja e shumës E të pikëve të maturantit
1-Kur maturanti jep 2 provime me zgjedhje me formulën:
E2=(0.2 x(M+D1+D2)x K + O.4 x (Z1XF1+Z2 X F2):2) X 100 x 5

Kur maturanti jep 3 provime me zgjedhje me formulën
E3=(0.2 x (M + D1+D2)X K+0.4X (Z1 x F1 + Z2 x F2 +F3 X Z3):3)x100 x5

Shembull:
K=1.4 M= 7.98 D1=7.70 D2=8.34
Z1=9.50,Z2=6.68,Z3=7.30,F1=1.3 F2=1.3 F3=1.2
E3=(0.2X(7.98+7.70+8.34)x1.4+0.4x(9.50×1+6.68x 1.3 +7.30X1.2):3) x 100 x5) = 10.318 x 100 x 5 = 5159 pikë